Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

ASKIDA NE VAR REKLAM TANITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde çalışmak isteyen ve iş başvurusunda bulunan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler 

Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 98220-5 sicil numarasıyla kayıtlı, 0086059297500001 MERSİS numaralı, Fulya Mah. Uygar Sok. No: 16/17 Şişli/İstanbul adresinde faaliyet gösteren ASKIDA NE VAR REKLAM TANITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Veri Sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Kişisel verileriniz Şirket tarafından;
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Şirket’in veya iştiraklerinin veya iş ortaklarının araştırma, anket gibi alanlarda isteğe bağlı yardımda bulunabilmeniz amacıyla tarafınıza yönlendirmede bulunmak
 • Şirket’in veya iştiraklerinin veya iş ortaklarının Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Şirket’in veya iştiraklerinin veya iş ortaklarının Pazarlama Analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Kampüste Ne Var ile üniversite öğrencileri için faydalı içeriklerin, staj, burs ve etkinlik duyuruların yapılabilmesi
 • Muhasebesel işlemleri gerçekleştirebilmek 
 • Şirket’in ve “ASKIDA NE VAR DERNEĞİ” nin faaliyetleri hakkında bilgi vermek 
 • Dernek’in tanıtımı ve eğitim amacıyla Dernek’e davetinizi yapmak

Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, açık rızanıza binaen veya yukarıda sayılan amaçlar kapsamında yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (hosting, bulut bilişim, e- posta ve diğer) veren kuruluşlar, araştırma şirketleri, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan şirketler ve dernekler, “ASKIDA NE VAR DERNEĞİ”,  hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve Şirket’in faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek üçüncü kişilere (SMS ve e-posta gönderimi, yazılım sistem desteği vb.) ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişilere, Şirket’in iştiraklerine, iş ortaklarına ve yetkili kurum ve kuruluşlara (yurt içinde veya yurt dışına), PEP hesabı açabilmeniz adına isim, soy isim, TC kimlik numarası, doğum tarihi, telefon ve elektronik posta tipindeki kişisel verileri PEP’e aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; Şirket ile yaptığınız işlemler ile bağlantılı olarak ve yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda otomatik yöntemlerle elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; ad-soyad, e-posta, doğum tarihi, cep telefon numarası, öğrenci belgesi, TC kimlik numarası, ikamet edilen şehir, üniversite, bölümü, sınıfı, okul giriş yılı ve yabancı dil seviyesi tipindeki kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/c-f bentleri uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veya ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. 

5. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

 • Dilediğiniz zaman Şirket’e başvurarak;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, http://www.askidanevar.com/ adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Fulya Mah. Uygar Sok. No: 16/17 Şişli/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@askidanevar.com adresine iletebilirsiniz. ŞİRKET, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular ŞİRKET tarafından reddedilecektir. 

ASKIDA NE VAR REKLAM TANITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Haftalığın PeP'te!

İlk 15'a giren her içerik ile 200 TL kazan!

En popüler yazar sen ol!

Okunma puanını artır, kazan!

Liderlik Tablosu'na göz at!

Bu haftanın en çok okunanları.

E-bültenimize abone ol!

Haftanın en popüler içerikleri, en çok kazananlar ve staj haberleri bültenimizde.

Gizlilik Sözleşmesi'nde belirtilen hüküm ve koşulları kabul ediyorum.